บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2016

แสวงหาอัตตา...ในอนัตตา

รูปภาพ
บวชแล้วก็ต้องศึกษาคำว่า อัตตา กับ อนัตตา ให้ดีไม่อย่างนั้นยุ่งชะมัดเลยที่จริงมันของง่าย ๆ นะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพูดตรง ๆ อยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่า แปลว่าอะไร ในตัวเรามีทั้งอัตตา และอนัตตา  บวชเพื่อหาอัตตาในอนัตตา วัตถุประสงค์การบวชเพื่อบำเพ็ญสมณธรรม  เพื่อแสวงหาอัตตา แต่อัตตาอยู่ในอนัตตา ที่ทะเลาะกันอยู่ เพราะแปลไม่เหมือนกัน อนัตตา   พวกหนึ่ง      แปลว่า  ไม่มีตัวตน  อีกพวกหนึ่ง   แปลว่า  ไม่ใช่ตัวตน  พวกแปลว่า  ไม่มีตัวตน จึงโยงไปถึงพระนิพพานสูญ  คือไม่มีอะไรเลย ที่แปลว่า ไม่ใช่ตัวตน ก็ว่า นิพพานยังมีอยู่ เป็นที่รองรับผู้บริสุทธิ์  เป็นอายตนะหนึ่งที่ไม่ใช่โลกนี้  ไม่ใช่โลกไหน  ไม่มีการไป  ไม่มีการมา  ไม่มีการยืน ไม่มีการเดิน  ไม่มีการนอน  มีแต่นั่งอย่างเดียว  ไปอ่านดูเถอะในพระไตรปิฎก ถ้า "อนัตตา"  แปลว่า ไม่ใช่ตัวตน แล้ว อมนุษย์ เราจะแปลว่าอะไร ไม่มีมนุษย์  หรือแปลว่า ไม่ใช่มนุษย์ สมมติเราไปเจอตัวอะไรคะยึกคะยือในห้องน้ำ รูปร่างอย่างนั้น  อมนุษย์ จะแปลว่า ไม่มีมนุษย์  หรือจะแปลว่า ไม่ใช่มนุษย์ ก็ต้องแปลว่า ไม่ใช่มนุษย์  เพราะฉะนั้น อวิชชา ก็แปลว่า ไม่ใช่วิชชา  ไม่ได้แปลว่า  ไ…

กว่าจะมาเป็นเหล็กกล้า

รูปภาพ
“เหล็กกล้า”  ...กว่าจะเป็นเหล็กกล้าได้ ต้องถูกค้อนกระหน่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่า กระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกทุบแล้วทุบอีก “อุปสรรค” คือสิ่งที่หล่อหลอมชีวิตจิตใจของหลวงพ่อ ให้เข้มแข็งดุจเหล็กกล้า ที่พร้อมจะเผชิญหน้ากับทุกเหตุการณ์ อันอาจจะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตาม
คุณครูไม่ใหญ่

ความปรารถนาของหลวงพ่อ

รูปภาพ
หลวงพ่อเชื่อว่า มวลมนุษยชาติล้วนปรารถนาความสุข แต่ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน จะเข้าถึงได้อย่างไรจึงพลาดพลั้งไปทำบาปกรรม ซึ่งเป็นทางมาแห่งความทุกข์ กรรมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว ย่อมให้ผลเสมอ กรรมบางอย่างก็ให้ผลเร็ว ส่งผลในปัจจุบันนี้ แต่บางอย่างก็ให้ผลช้า จะส่งผลในภายภาคหน้า ถ้าทำความดีก็จะได้รับผลดี ทำชั่วก็จะได้รับผลชั่ว ผลของบาปจะต้องตามเบียดเบียน เหมือนล้อเกวียนที่ตามบดขยี้รอยเท้าโค ฉะนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า... คนพาล มีปัญญาทราม แม้กระทำกรรมชั่วอยู่ ก็ไม่รู้สึกตัว เขาย่อมจะเดือดร้อน เพราะการกระทำของตนเหมือนถูกไฟไหม้ ฉะนั้น คนพาล แม้ประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจ ก็ไม่รู้สึกตัวว่า ได้ทำบาปอกุศล เพราะถูกกิเลสครอบงำ ทำให้เป็นคนเขลาเบาปัญญา กิเลสบังคับให้สร้างกรรม กรรมก็ทำให้มีวิบากเป็นผล พอถึงเวลากรรมส่งผลก็จะได้รับความเดือดร้อนทุกข์ทรมาน ละโลกไปแล้วก็ต้องตกนรก กว่าจะมารู้ตัวอีกทีก็สายไปเสียแล้ว มีเรื่องจริงอยู่เรื่องหนึ่ง ... นางเรวดี เป็นคนมีความตระหนี่ ชอบว่าร้ายพระภิกษุ นางเป็นภรรยาของนันทิยะ ผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา คราวหนึ่งนันทิยะได้สร้า…

การอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จของชีวิต

รูปภาพ
เราตั้งจิตอธิษฐานอย่างไร พลังบุญซึ่งเป็นกระแสบุญธาตุอันบริสุทธิ์ ก็จะส่งเอาไปใช้ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ตามความปรารถนาของเรา ถ้าเราตั้งความปรารถนาใหญ่  กำลังบุญก็จะต้องพอเหมาะพอสมกัน  เช่น ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กำลังบุญก็ต้องเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทั้ง ๓๐ ทัศ จึงจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ดังนั้น พระบรมโพธิสัตว์จึงไม่ได้ทำครั้งเดียว อธิษฐานครั้งเดียว แต่ทำนับครั้งไม่ถ้วน  นับชาติไม่ถ้วน  ซึ่งก็แล้วแต่ว่า สิ่งที่เราปรารถนานั้นมันเล็ก ปานกลาง หรือยิ่งใหญ่ขนาดไหน ที่จะพอเหมาะพอดีกัน เหมือนเรามีเงินนิดหน่อย แต่อยากจะไปซื้อบ้านใหญ่โต  รถเก๋งหรู ๆ  ก็ต้องพอเหมาะกับเงินที่เรามี  บุญก็เช่นเดียวกันจะต้องพอเหมาะกับสิ่งที่เราได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้  เมื่อยังมีไม่พอก็ต้องค่อย ๆ สั่งสมกันไป คุณครูไม่ใหญ่
๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

หลักในการอธิษฐานจิต

รูปภาพ
การอธิษฐานจิตเป็นสิ่งสำคัญ ทำบุญทุกครั้งต้องอธิษฐาน ก็มีหลักง่าย ๆ คือ เราต้องอธิษฐานเป้าหมายหลักก่อน คือ เป้าหมายเราจะขออานุภาพแห่งบุญนี้ให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพาน  ได้ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม  เพื่อเราจะได้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา   ให้เราได้เข้าถึงธรรมตั้งแต่ยังเยาว์วัย  ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดาย  ถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริง  อธิษฐานเป้าหมายหลักก่อน  แล้วต่อจากนั้นก็เป็นเครื่องเสริม  เช่น ให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข พวกพ้องบริวาร ให้มีแต่คนดี ๆ สิ่งดี ๆ เข้ามาอยู่ใกล้ตัวเรา เป็นต้น   แล้วรองลงมากว่านี้อีกก็เป็นบุญพิเศษ  เราจะอธิษฐานอย่างไร เราก็ว่ากันไป เช่น ให้หมดหนี้สิน เหลือกิน เหลือใช้ เหลือไว้สร้างบารมี ให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้หรือให้หายเจ็บ หายป่วย หายไข้ หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ให้ไปดี ไปสู่ดุสิตบุรีอย่างนี้ เป็นต้น คุณครูไม่ใหญ่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

กรรมนิมิตก่อนตายนำไปสู่ปรโลก

รูปภาพ
กฎแห่งกรรมหรือ Law of Karma ตั้งอยู่ในหลักของเหตุและผล ใครประกอบเหตุเช่นไร ก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ผู้ใดทำกรรมดีอยู่เป็นนิจ เมื่อละจากโลกนี้ไป ผู้นั้นย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ผู้ใดทำกรรมชั่วอยู่เป็นนิจ เมื่อละจากโลกนี้ไป ผู้นั้นย่อมไปสู่อบาย ทุคติ วินิบาต นรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน ส่วนใครจะได้ไปสุคติหรือทุคตินั้น ขึ้นอยู่กับกรรมนิมิตก่อนตายเป็นหลัก ถ้าหากผู้ใดเห็นกรรมนิมิตหรือภาพยนตร์ส่วนตัวมาฉายให้เห็น เป็นฝ่ายกุศลกรรมหรือกรรมดีก่อนตาย จิตของผู้นั้นย่อมผ่องใส แล้วมีสุคติเป็นที่ไป ส่วนผู้ใดเห็นกรรมนิมิตที่เป็นฝ่ายอกุศลกรรมหรือกรรมชั่วก่อนตาย จิตของผู้นั้นย่อมเศร้าหมอง มีทุคติเป็นที่ไป บางคนกรรมนิมิตก่อนตายไม่ชัดเจน ถ้าเป็นกรณีนี้บุคคลนั้นจะถูกพาตัวมาที่ยมโลก เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาถึงผลบุญและผลบาปที่ตนเองเคยทำไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ คุณครูไม่ใหญ่
6 เมษายน พ.ศ. 2553

สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด

รูปภาพ
ในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่… เราจะดำเนินชีวิตอย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุดของการมาเกิดเป็นมนุษย์ ?
ประโยชน์สูงสุดของชีวิต...คืออะไร ก็ต้องดูจากผู้ที่บรรลุประโยชน์อันสูงสุด คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย ที่ท่านได้บรรลุประโยชน์อันสูงสุดของชีวิตในสังสารวัฏแล้ว คือ สามารถดับทุกข์และหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ นั่นคือประโยชน์อันสูงสุดของชีวิต…
ส่วนการทำมาหากินเพื่อให้ได้ทรัพย์มา หล่อเลี้ยงสังขาร และมาสร้างบารมีนั้นยังเป็นเรื่องรองลงมา แม้จะมีความจำเป็นก็ตาม แต่เรามีสิ่งเหล่านั้นก็เพื่อแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต
คุณครูไม่ใหญ่ ๑๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒


วัดพระธรรมกาย...ไม่ใช่นิกายใหม่!

รูปภาพ
วาทกรรม คือ ถ้อยคำที่พูดซ้ำ ๆ บ่อย ๆ ไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตาม  จริงหรือโกหกก็ตาม พูดบ่อย ๆ จนคนเชื่อว่า “เป็นความจริง” ครูไม่ใหญ่เจอวาทกรรมเรื่อยเลย สมัยก่อนตอนสร้างวัดใหม่ ๆ มีคนไปให้ข้อมูลสื่อ แล้วก็คุยต่อ ๆ กันว่า ใต้ถุนโบสถ์มีอาวุธ  ตอนแรกก็เหมือนพูดเล่นสนุก ๆ  แต่พอกระทุ้งกันไปเรื่อย ๆ ก็มีคนเชื่อนะ ในยุคนั้น ใครมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จะต้องแวะเวียนมาเยี่ยมวัดพระธรรมกาย  โดยมีวัตถุประสงค์จะไปดูใต้ถุนโบสถ์  ต้องมุดลงไปดู ลำบากทีเดียว ปรากฏว่าไม่มีอาวุธ  พอหมดวาระ คนใหม่มารับตำแหน่ง ก็มาดูอีกแล้ว หรือท่านนายอำเภอคลองหลวงก็มาเยี่ยมเยียนใต้ถุนโบสถ์ รู้สึกว่าที่นั่นเป็นที่รับแขกอย่างดีทีเดียว หมดยุคนั้น ก็มายุคคอมมิวนิสต์  เขาก็แต่งตั้งให้เป็นคอมมิวนิสต์อีกแล้ว ต่อมาว่า วัดพระธรรมกายเป็นนิกายใหม่ ตอกย้ำซ้ำเดิมไปเรื่อย ๆ   เป็นนิกายใหม่ ๆ เพราะสอนเรื่องธรรมกาย คือ มีมหานิกาย  และ ธรรมยุติกนิกาย  แล้วมี ธรรมกาย  แถมวัดชื่อวัดพระธรรมกาย มีคำว่า กาย อยู่ข้างหลัง เพราะฉะนั้นต้องเป็นนิกายใหม่ ตอนแรกใหม่ ๆ ครูไม่ใหญ่ขำนะ  ตอนหลัง  เอ๊ะ !   นี่เล่นเอาจริงแล้วนะ  ไม่ว่าเราจะยืนยันซ้ำไปแค่ไห…

ป้าย...วันนี้วันพระ

รูปภาพ
วันนี้หลวงพ่อขอพูดเรื่องป้าย “พรุ่งนี้วันพระ” กับ “วันนี้วันพระ” ป้ายจะมี ๒ ด้าน ด้านหนึ่งเขียนไว้ว่า “พรุ่งนี้วันพระ”อีกด้านหนึ่งเขียนว่า “วันนี้วันพระ ทำใจให้เข้าถึงพระในตัว” ป้ายนี้จะเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนที่เขาได้มาพบเห็น มีหลวงปู่รูปหนึ่งอายุ ๘๐ ปีเศษ พอท่านได้เห็นป้าย “วันนี้วันพระ” ที่ต่างจังหวัด ท่านบอกว่า  ปีติจนน้ำตาไหล วันพระเมื่อก่อน ๔๐ ปีที่ผ่านมา ตอนที่ท่านอายุ ๒๐ ถึง ๔๐ ปี ชาวพุทธยังให้ความสนใจเรื่องวันพระกันอยู่ วัดวาอารามคึกคักไปด้วยพุทธศาสนิกชนมาบำเพ็ญบุญ มาฟังธรรม จำศีลทำภาวนากัน  แต่ ๔๐ ปีหลังนี้ท่านบอกว่า ไม่เคยเห็นเลย ท่านก็รู้สึกเสียดายว่าภาพเก่า ๆ ที่ดีงามนั้นจะสูญหายไปจากเมืองไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของโลก หมายถึงว่าจะสูญไปจากชาวโลก และสูญไปจากโลกใบนี้ด้วย พอท่านเห็นป้ายนี้กลับมาใหม่ถึงกับน้ำตาไหล ท่านบอกว่าในบั้นปลายชีวิตของท่านก่อนจะมรณภาพได้ชื่นใจเห็นป้ายนี้ก็คุ้มแล้ว   นี่ก็เป็นคำรำพึงของพระผู้เฒ่า ผู้รู้ราตรีนานผ่านโลกมามากได้รำพึงออกมา
ลูกทุกคนเกิดมาต้องช่วยกัน ปฏิวัติพัฒนาโลกที่มืดมัวให้ใสขึ้น ให้เป็นโลกแก้วให้ได้ สิ่งใดก็ตามที่ทำให้โลกใสเป็นแก้ว…

เราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร

รูปภาพ
เราปฏิบัติธรรมเพื่อ... ทำความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งการประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง สลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์
ไม่ใช่...เพื่ออยากเด่นอยากดัง  อยากให้คนเขาชื่นชม  อยากได้ลาภสักการะ  สิ่งเหล่านั้นเป็นมลทินของใจ  หากเกิดขึ้นเมื่อใด ใจจะหยาบ  ใจจะไม่ละเอียด  ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรม
หมั่นตอกย้ำกับตนเองว่า   ที่เราตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งทางโลกมา... ก็เพื่อมาแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุด  ซึ่งมีอยู่ภายในตัว  ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ พระผู้ปราบมาร
คุณครูไม่ใหญ่
29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551

กรณียกิจแห่งชีวิต

รูปภาพ
การปฏิบัติธรรม  คือ กรณียกิจที่แท้จริง ของการเกิดมาเป็นมนุษย์   เป็นเป้าหมายของชีวิต
เป็นกิจที่ควรทำอย่างยิ่งของมนุษย์ทั้งหลาย เป็นงานขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไป  เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง  เป็นงานที่ทำให้เราได้รู้จักตัวเรา  และแผนผังชีวิตของเรา
การปฏิบัติธรรมควรทำทุกวัน ควบคู่ไปกับการทำมาหากิน หรือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้ภารกิจกับจิตใจไปด้วยกัน การประกอบธุรกิจการงานก็เพื่อต้องการแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงสังขาร  และมาสร้างบารมี เราก็ทำไป แต่เราต้องรู้จักหลักของชีวิต และทำความเข้าใจว่า อะไรเป็นกรณียกิจ อะไรเป็น อกรณียกิจ แล้วให้ความสำคัญกับกรณียกิจให้มากๆ เพราะสิ่งนี้คือเป้าหมายชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาติ
มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะแสวงหาสิ่งไร้สาระ นำติดตัวไปในภพเบื้องหน้าไม่ได้  แต่สิ่งที่เป็นสาระ  เป็นแก่นสารของชีวิต  นำติดตัวไปได้   เรากลับไม่ให้ความสำคัญ   ที่เป็นอย่างนี้เพราะ...บางคนไม่รู้  บางคนถึงรู้ แต่ไม่ทำ
เพราะฉะนั้น เราจะต้องให้ความสำคัญในการทำใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงสิ่งที่มีจริงอยู่ภายใน
ตลอดเส้นทางสายกลางที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรม  เป็นเส้นทางแห่งความสุขตลอดเส้นทาง ไม่มีเส้นทางไหนที่จะให้คว…

อานุภาพการเจริญพุทธานุสติ

รูปภาพ
การเจริญพุทธานุสติ คือ การระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ เป็นสิ่งที่มีอานิสงส์ใหญ่ จะปิดประตูอบายภูมิ  ทำให้ไม่ต้องไปเกิดในนรก ไม่ต้องไปเป็นเปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน แม้ในปัจจุบัน  ถ้าเข้าถึงได้  หรือเพียงแต่นึกได้ตลอดเวลา ก็ทำให้เรามีความสุข สดชื่น เบิกบานทันทีที่ระลึกถึง
 เมื่อระลึกจนเป็นชีวิตจิตใจ ทุกลมหายใจเข้าออก จนกระทั่งท่านมาปรากฏอยู่ในกลางใจเรา เห็นองค์พระได้ใสแจ่มตลอดเวลาแล้ว ย่อมมีอานุภาพยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณ ใจเราจะผ่องใสเกลี้ยงเกลาตลอดเวลา  กระแสกรรมที่ทำมาในอดีตจะตามไม่ทัน  แม้ยังไม่หมดก็ตาม เหมือนเราขี่จรวดหรือนั่งเครื่องบินแต่กรรมนั้นขี่จักรยานหรือเดินด้วยเท้า  เพราะเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมอง ก็มีสุคติเป็นที่ไป  หลังจากละโลกไปแล้ว  เราจะมีกายใหม่เป็นกายทิพย์ที่สวยงาม  มีรัศมีสว่างไสว  มีสมบัติอันเป็นทิพย์  มีวิมานและบริวารเกิดขึ้นมากมาย
กระแสบุญแห่งการระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มิใช่สิ่งเล็กน้อย  จะส่งต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ เหมือนระลอกคลื่นที่ส่งต่อกันไปลูกแล้วลูกเล่า   เราจะไปเป็นสหายแห่งเทวดาเป็นเวลายาวนาน  และเมื่อถึงคราวที่ต้องมาเกิดในมนุษย์  ก็จะเกิดในตระกูลที่ดี  มีโภค…

ภารกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน

รูปภาพ
ต้องบริหารเวลาให้เป็น จัดสรรเวลาให้ลงตัว ให้มีเวลาว่างสำหรับแสวงหา
หนทางพระนิพพานของตนเองให้ได้ อย่างน้อยวันละชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็ยังดี
ส่วนเวลาอื่นที่เรามีภารกิจประจำวันที่ต้องทำ  ก็พยายามฝึกฝนทำควบคู่กับภารกิจนั้นไป เพราะภารกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน ใครทำสองอย่างนี้ไปพร้อมๆ กันได้  ถึงจะเรียกว่า  บริหารเวลาเป็น  มีความตั้งใจที่จะทำความปรารถนาของเราให้สมหวัง ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนา  เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศแก่มนุษย์และเทวา  มีความรักพระนิพพาน  รักเพศบรรพชิตอย่างแท้จริง
ภารกิจกับจิตใจควรจะไปด้วยกัน  ไม่ควรเป็นสิ่งที่แย้งกัน  หรือเป็นข้ออ้างว่า  เราต้องบริหารกิจการงานสงฆ์  จะต้องเรียนหนังสือ  หรือจะต้องทำภารกิจที่หมู่คณะมอบหมายให้  เลยทำให้ไม่มีเวลา  หรือบางคนอ้างว่า  สุขภาพไม่แข็งแรง  ยังเจ็บ  ยังป่วย  ยังไข้  คอยให้หายป่วยแล้วค่อยแสวงหาหนทางพระนิพพานทำอย่างนี้ไม่ถูกนะ  เพราะเรามีเวลาของชีวิตที่จำกัดเหลือเกิน
คุณครูไม่ใหญ่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

ทางรอดของมนุษย์

รูปภาพ
ตอนนี้ทั่วโลกต่างก็มีสุขมีทุกข์กันไป บางประเทศก็สุขมากทุกข์น้อย บางประเทศก็ทุกข์น้อยสุขมาก หรือทุกข์มากสุขน้อยสลับกันไป  ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา...
ทางรอดของมวลมนุษยชาติ มีทางเดียวเท่านั้น คือ ต้องมองกลับเข้าไปสู่ภายใน หยุดใจให้ได้ แล้วให้เข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัว
อย่ามัวทะเลาะหรือขัดแย้งกัน มองผ่านความแตกต่างเข้าไปถึงความเหมือนกันภายใน นั่นแหละเป็นทางรอดของมวลมนุษยชาติ
ถ้าทุกคนทำอย่างนี้ โลกก็จะเกิดสันติสุขที่แท้จริง เพราะฉะนั้น...ถึงเวลาแล้ว ที่เราควรจะเลิกทะเลาะกัน แล้วก็หยุดใจเข้าสู่ภายใน
คุณครูไม่ใหญ่ ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐