เพลง มงคลชีวิต 38 ประการ Life’s 38 Blessing.

เพลง มงคลชีวิต 38 ประการ
คำร้อง : ปัญจสิขะ ทำนอง/เรียบเรียง : ปัญจสิขะ

มาสร้างชีวิตให้เป็นมงคล Let’s bless our lives
มีความสุขล้นด้วยมงคลชีวิต And let life’s blessings make us happy
ท่องและจำเอาไปใช้ให้เป็นนิจ Memorize them and apply them
มงคลชีวิต 38 ประการ Life’s 38 Blessings

1. ไม่คบคนพาล. Stay away from fools
2. คบบัณฑิต Keep the company of sages
3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา. Worship individuals worthy of our worship
4. อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม. Live in an appropriate neighborhood
5. มีบุญวาสนามาก่อน. Possess past merit
6. ตั้งตนชอบ. Practice righteousness
7. เป็นพหูสูต. Be scholarly
8. มีศิลปะ. Be creative
ลั่น ลั่น ลา ลั่น ลั่น ลั่น ลา…..
มงคลชีวิต 38 ประการ Life’s 38 Blessings

9. มีวินัย Be disciplined
10. มีวาจาสุภาษิต Practice pleasant speech
11. บำรุงบิดามารดา Care for one’s parents
12. เลี้ยงดูบุตร Care for one’s children
13. สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี Support one’s spouse
14. ทำงานไม่คั่งค้าง Do not procrastinate
15. บำเพ็ญทาน Practice charity
16. ประพฤติธรรม Practice the Dhamma
ลั่น ลั่น ลา ลั่น ลั่น ลั่น ลา…..
มงคลชีวิต 38 ประการ Life’s 38 Blessings

17. สงเคราะห์ญาติ Support one’s relatives
18. ทำงานไม่มีโทษ Earn right livelihood
19. งดเว้นจากบาป Abstain from all misdeeds
20. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา Abstain from alcohol
21. ไม่ประมาทในธรรม Do not be heedless
22. มีความเคารพ Be respectful
23. มีความถ่อมตน Be humble
24. มีความสันโดษ Be content
ลั่น ลั่น ลา ลั่น ลั่น ลั่น ลา…..
มงคลชีวิต 38 ประการ Life’s 38 Blessings

25. มีความกตัญญู Show gratitude
26. ฟังธรรมตามกาล Listen to the Dhamma
27. มีความอดทน Possess perseverance
28. เป็นคนว่าง่าย Be open to constructive criticism
29. เห็นสมณะ Respect the Buddhist monks
30. สนทนาธรรมตามกาล Conversing about the Dhamma
31 บำเพ็ญตบะ Practice religious austerity
32 ประพฤติพรหมจรรย์ Practice chastity
ลั่น ลั่น ลา ลั่น ลั่น ลั่น ลา…..
มงคลชีวิต 38 ประการ Life’s 38 Blessings

33. เห็นอริยสัจ Understand the 4 Noble Truths
34 ทำพระนิพพานให้แจ้ง Seek the Path of Enlightenment
35. จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม Practice equanimity
35. จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม Practice equanimity
36. จิตไม่โศก Abandon melancholy
37. จิตปราศจากธุลี Possess a clean mind
38. จิตเกษม Possess a cheerful heart

ท่องและจำเอาไปใช้ให้เป็นนิจ Memorize them and apply them
มงคลชีวิต 38 ประการ Life’s 38 Blessings
มาสร้างชีวิตให้เป็นมงคล Let’s bless our lives
มีความสุขล้นด้วยมงคลชีวิต And let life’s blessings make us happy
ท่องและจำเอาไปใช้ให้เป็นนิจ Memorize them and apply them
มงคลชีวิต 38ประการ Life’s 38 Blessings

ฟังบทเพลงดีๆ ที่กล่อมเกลาจิตใจ

https://www.youtube.com/channel/UCd-9xpeUbjdBZIam_1-dPmg/videos

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น