นึกถึงบุญบ่อยๆ ค้ากำไรเกินควรหรือไม่

การนึกถึงบุญบ่อยๆ
ไม่ใช่การค้ากำไรเกินควร
เพราะไม่มีใครเสียหาย

การค้ากำไร ต้องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ มีได้ มีเสีย
แต่นึกถึงบุญแล้ว ทำให้เราปลื้ม
ทำให้ใจเราห่างจากบาปอกุศล

ยิ่งนึก ยิ่งปลื้ม
บุญก็ยิ่งขยาย ใจก็ยิ่งบริสุทธิ์
ยิ่งอธิษฐานจิตตอนที่ใจบริสุทธิ์
ความปรารถนาของเราก็จะสมหวัง

อธิษฐานเข้าไปเถิด ไม่ได้ทำให้ใครเสียหาย
สิ่งที่เราอธิษฐาน
เป็นการตั้งเป้าหมายในการทำความดี
เป้าหมายที่จะให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน

คุณครูไม่ใหญ่
๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖